FYSS & FaR på export till Vietnam

FYSS på vietnamesiska, utbildningar, kampanjarbete och start av nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av icke-smittsamma sjukdomar i Vietnam. Det är några resultat av ett Sida-finansierat samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och YFA i Sverige och Hanoi Medical University, WHO-kontoret i Hanoi och hälsoministeriet i Vietnam mellan 2011och 2013.

Syftet med projektet ”Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation” var att överföra kunskap om den vetenskapliga evidensen för fysisk aktivitet i förebyggande och behandla syfte. När projektet startade hade inga stora interventioner för fysisk aktivitet tidigare genomförts i Vietnam och det fanns inte heller några strukturerade utbildningar i ämnet för sjukvårdspersonal. Målgruppen var i första hand hälso- och sjukvårdspersonal men projektet riktade sig även till beslutsfattare och allmänheten.

YFAs dåvarande ordförande, professor Carl Johan Sundberg, var projektledare från svensk sida och flera av YFA:s styrelsemedlemmar medverkade i projektet, bland andra Mai-Lis Hellénius, Eva Jansson, Agneta Ståhle och Mats Börjesson

Metod/strategi
Projektet innefattade fyra olika strategier:
1) Kurser i ”fysisk aktivitet på recept” (Physical Activity on Prescription, (PAP)) för hälso- och sjukvårdspersonal (vilka genomfördes både i Sverige och i Vietnam) samt utvärdering av dessa.
2) Översättning av den evidensbaserade handboken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), från engelska till vietnamesiska, och spridning av den.
3) Genomförande av en massmediakampanj i Vietnam. Kampanjen riktade sig till hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare, journalister och till allmänheten.
4) Påverkansarbete gällande arbetet med att utveckla nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av icke-smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCDs) i Vietnam.

Resultat

  • Tretton nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården i Vietnam deltog i en fem-dagar lång utbildning i ”Fysisk aktivitet på recept” i Sverige. Dessa personer medverkade därefter som kursledare i liknande kurser för hälso- och sjukvårdspersonal i Vietnam.
  • Totalt deltog 251 personer, företrädesvis hälso- och sjukvårdspersonal, i en två-dagar lång kurs med temat ”fysisk aktivitet på recept” i Vietnam. Kurserna leddes av svenska och vietnamesiska lärare.
  • Boken FYSS översattes till vietnamesiska och kan laddas ner gratis som pdf via den officiella hemsidan som är knuten till projektet i Vietnam. Boken säljs även via Hanoi Medical University.
  • En internationell konferens om fysisk aktivitet och icke-smittsamma sjukdomar, arrangerades i Hanoi i november 2012. Konferensen vände sig till hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare med flera.
  • En mediabyrå i Hanoi har varit knuten till projektet för att sprida information om fysisk aktivitet till allmänheten, via tidningsartiklar, TV-program, internet etc.  En omfattande mediakampanj ”Move for health and happiness”, riktad både till hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare samt allmänheten genomfördes under november 2012 – februari 2013.
  • Under projekttiden publicerades totalt 67 tidningsartiklar som rörde projektet eller hade temat fysisk aktivitet och fyra nyhetsinslag samt två ”talk-shows” sändes på vietnamesisk TV. I ett av TV-inslagen medverkade bl.a. projektledare Carl Johan Sundberg.
  • Arbetet med att utveckla nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av icke-smittsamma sjukdomar initierades. Bland annat hölls möten med hälsoministeriet och idrottsministeriet, och en work-shop för beslutsfattare arrangerades i anslutning till den internationella konferensen, i Hanoi i november 2012.
  • I december 2014, ett år efter det att projektet avslutades, antogs nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för barn, av hälsoministeriet och utbildningsministeriet i Vietnam.

Framtiden
Förhoppningen är att samarbetet mellan Sverige och Vietnam inom ramen för detta projekt, ska utgöra grunden för ett fortsatt samarbete inom forskning/utbildning kring fysisk aktivitet i Vietnam. Ett nytt forskningssamarbete mellan länderna inleddes under 2013 och avsikten är att samarbeten inom olika projekt ska fortsätta i framtiden. Ur svensk synvinkel har projektet lett till att svenska idéer och erfarenheter har kunnat spridas globalt och praktiska erfarenheter från projektet utgör en god bas för liknande samarbeten med andra länder i framtiden.

Du kan läsa mer på projektets svenska hemsida ”physical activity for global health”, www.pa4gh.org.
Läs även publicerad artikel om projektet här >>

 

Fakta

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd.

Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktarsig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett stöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken kan även användas av alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken består av totalt 53 kapitel som är indelade i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.

RSS
Share