Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar?

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har uppdaterat FYSS rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för barn och ungdomar.  Syftet är att ge ett hållfast underlag för vad som är vetenskapligt belagt gällande barn och ungdomar.
Rekommendationerna är antagna av Svenska Läkaresällskapet samt godkända av Svenska Barnläkarföreningen 2021.

Den fysiska aktiviteten kan utföras i hemmet, i skolan och på fritiden, och kan bestå av spontan lek, fysiskt aktiv transport (gå/cykla), utforskande av omgivning och natur på fritid och raster, spontan eller organiserad idrott och motion, eller annan form av rörelse.

Rekommendationer och vetenskapligt underlag

För att läsa eller ladda ner rekommendationerna för barn och ungdomar – se rutan till höger.

Forskningsresultaten som utgör det vetenskapliga underlaget för rekommendationerna går att läsa eller ladda ner i ett fritt tillgängligt kapitel från FYSS 2021. Det hittar du här.

Barn och ungdomar som inte kan nå upp till rekommendationerna, på grund av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som möjligt. Lite är bättre än inget. Se även kapitlet i FYSS 2021 om Fysisk aktivitet för barn och ungdomar med sjukdomstillstånd.

 

Hälsovinster av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 6–17 år

Fysisk aktivitet främjar fysisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under uppväxtåren, och kan även påverka framtida hälsa och minska risken för vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet.

Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar kondition, muskelstyrka och skeletthälsa hos barn och ungdomar. Även psykisk hälsa förbättras, exempelvis minskade depressionssymtom, ökad självkänsla och förbättrad skolprestation. Fysisk aktivitet kan förbättra kardiovaskulär och metabol hälsa hos barn med hypertoni och förhöjda blodfetter samt hos barn med övervikt/fetma.

Vinsterna med fysisk aktivitet enligt rekommendationerna överväger riskerna. För tidigare inaktiva barn och ungdomar bör den fysiska aktivitetsnivån ökas successivt. All aktivitet bör anpassas till individens biologiska och psykosociala mognad.

FYSS 2021

57 oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share