Rör dig mer och sitt mindre. Den som är fysiskt aktiv mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.
All rörelse räknas.

Rekommendationerna om fysisk aktivitet och stillasittande är framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och är antagna av Svenska Läkaresällskapet 2021.  Syftet med rekommendationerna är att ge ett hållfast underlag för vad som är vetenskapligt belagt vad gäller rekommendationer för den vuxna befolkningen, för äldre och vid graviditet.

FYSS allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna gäller för alla från 18 år och upp till 64 år, medan rekommendationerna för äldre gäller från 65 år och uppåt. Särskilda rekommendationer finns för kvinnor under och efter graviditet.

Den fysiska aktiviteten innefattar alla former av rörelse och kan utföras i hemmet, på arbetet, under transport (gå/cykla), på fritiden eller som organiserad träning eller idrott.

 

Rekommendationer och vetenskapligt underlag

För att läsa eller ladda ner rekommendationerna för vuxna, äldre och för kvinnor under och efter graviditet – se rutan till höger.

Forskningsresultaten som utgör det vetenskapliga underlaget för rekommendationerna går att läsa eller ladda ner i fritt tillgängliga kapitel från FYSS 2021. De hittar du här.

Individer som inte kan nå upp till rekommendationerna, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Lite är bättre än inget. För diagnosspecifika rekommendationer om fysisk aktivitet, se FYSS 2021 del 2.

 

Fysisk aktivitet ger många hälsovinster för vuxna

Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet ökar livskvalitet, samt minskar oro och nedstämdhet. Även kondition och styrka förbättras, vilket ökar förmågan att klara av vardagsaktiviteter och bidrar till bevarande av muskelmassa hos äldre. Äldre personer som är fysiskt aktiva har minskad risk för fall och fallrelaterade skador, samt bättre fysisk och kognitiv funktion.

Regelbunden aktivitet är förenad med minskad risk att insjukna i stora folksjukdomar som högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma, depression, demens   och flera cancerformer. Forskningen visar även att fysiskt aktiva personer har mindre risk att dö i förtid.

Gravida kvinnor som är regelbundet fysiskt aktiva har mindre risk för havandeskapsförgiftning, högt blodtryck, överdriven viktuppgång och depression. Regelbunden fysisk aktivitet under graviditeten kan förebygga och behandla graviditetsdiabetes, minska nedstämdhet och oro, samt minska risken för depressiva symtom efter förlossningen.

Vinsterna med fysisk aktivitet enligt rekommendationerna överväger riskerna. Gradvis ökning av tid eller intensitet minskar riskerna.

Uppdaterad FYSS

57

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share