Förening som främjar fysisk aktivitet och sprider kunskap

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) är en ideell medlemsförening som vänder sig till personer inom professioner relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet (med högskoleutbildning inom dessa områden eller enligt särskilt styrelsebeslut). YFA har i dag 100 stödmedlemmar, och vi välkomnar fler! Du som medlem är viktig eftersom YFA inte har någon fast finansiering för att driva grundläggande verksamhet. I YFAs styrelse ingår några av landets främsta forskare och experter inom området fysisk aktivitet.

YFA:s vision är att genom vetenskapligt baserad kunskapsspridning bidra till att förbättra människors hälsa genom fysisk aktivitet. Sedan starten 1998 har vi huvudsakligen arbetat med att ge ut den evidensbaserade handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). FYSS ska utgöra ett evidensbaserat underlag vid rekommendation, rådgivning och förskrivning av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte. Den fjärde uppdaterade och omarbetade utgåvan, FYSS 2021, är utgiven på Läkartidningen förlag AB (augusti 2021). Boken säljs och distribueras via Läkartidningen förlag AB. På www.fyss.se finns även nio fritt tillgängliga  FYSS-kapitel.

Den tidigare versionen FYSS 2017 finns tillgänglig på www.fyss.se och FYSS 2008, är översatt till norska, engelska och vietnamesiska. FYSS har även givits ut i populärvetenskapliga versioner för allmänheten, ”FYSS för alla” (2004) och ”Ordination Motion” (2009).

Förutom att ta fram FYSS arbetar YFA aktivt med att sprida kunskap och stödja främjandet av fysisk aktivitet inom sjukvården och samhället i övrigt. Att företräda ämnesområdet nationellt och internationellt samt att ge utlåtanden i eller handlägga ärenden inom ämnesområdet är annat viktigt. Bland annat har YFA tagit fram allmänna rekommendationer om stillasittande och fysisk aktivitet för vuxna  samt för barn och ungdomar (2021).

 

FYSS 2021

För dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ FYSS 2021 här!

Fakta

OM FYSS
FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Boken har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet. Boken kan även användas av alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor. Boken består av totalt 57 kapitel som är indelade i en allmän del, del 1, och en diagnosspecifik del, del 2.
RSS
Share