Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens Generalförsamling den 2 september!

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2024
Lokal: Zoom-möte. Tid: 13-13.45.
Länk skickas ut till alla som föranmäler sig via mail till josefin.klofvermark@yfa.se  

Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 19 augusti (två veckor före mötet) för att styrelsen ska ha möjlighet att behandla dem.
Motioner skickas till josefin.klofvermark@yfa.se

Varmt Välkomna!

Ing-Mari Dohrn
Ordförande YFA 

DAGORDNING Generalförsamling 2024 – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet  

Måndagen den 2/9 kl. 13–13.45

§ 1 Mötets öppnande  

§ 2 Mötets behöriga utlysande 

§ 3 Fastställande av röstlängd  

§ 4 Val av mötesordförande och sekreterare  

§ 5 Val av justerare  

§ 6 Fastställande av dagordning 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning,
ekonomisk rapport från kassör samt revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret 

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 9 Fastställande av medlemsavgiftens storlek

§ 10 Val av ledamöter i styrelsen 

§ 11 Val av revisor  

§ 12 Val av valberedning 

§ 13 Inkomna motioner 

§ 15 Övriga frågor    

§ 14 Mötets avslutande

Dagordning YFAs Generalförsamling 2024

RSS
Share