Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens Generalförsamling den 30 maj.

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2022
Lokal: Zoom-möte. Tid: 12.15-13.
Länk skickas ut till alla som föranmäler sig via mail till josefin.klofvermark@yfa.se  

Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 16 maj. (två veckor före mötet) för att styrelsen ska ha möjlighet att behandla dem.
Motioner skickas till josefin.klofvermark@yfa.se

Varmt Välkomna!

Ing-Mari Dohrn
Ordförande YFA 

 

DAGORDNING  
Generalförsamling 2022 – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet  

§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Val av mötesordförande och sekreterare
§ 5 Val av justerare
§ Fastställande av dagordning
§ Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans- och  resultaträkning, ekonomisk rapport från kassör samt revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret
§ Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Fastställande av medlemsavgiftens storlek
§ 10 Val av ledamöter i styrelsen
§ 11 Val av revisor
§ 12 Val av valberedning
§ 13 Inkomna motioner
§ 14 Övriga frågor 
§ 15 Mötets avslutande

Dagordning YFAs Generalförsamling 2022

 

RSS
Share