Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens Generalförsamling den 27 september.

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2021
Lokal: Zoom-möte. Tid: 11-11.45.
Föranmälan till josefin.klofvermark@yfa.se.
Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 13 sept. (två veckor före mötet) för att styrelsen ska ha möjlighet att behandla dem.
Motioner skickas till josefin.klofvermark@yfa.se

Varmt Välkomna!

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnade  

§ 2 Mötets behöriga utlysande 

§ 3 Fastställande av röstlängd  

§ 4 Val av mötesordförande och sekreterare  

§ 5 Val av justerare  

§ 6 Fastställande av dagordning 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans-och resultaträkning, ekonomisk rapport från kassör samt revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret 

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 9 Val av ledamöter i styrelsen 

§ 10 Val av revisor  

§ 11 Val av valberedning 

§ 12 Inkomna motioner 

§ 13 Övriga frågor  

§ 14 Mötets avslutande 

Dagordning Årsmöte 2021

RSS
Share