Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens Generalförsamling den 21 augusti.

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2020
Lokal:Zoom-möte. Tid: 11-11.45.
Föranmälan till josefin.klofvermark@yfa.se.
Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 7 augusti (två veckor före mötet) för att styrelsen ska ha möjlighet att behandla dem. Motioner skickas till josefin.klofvermark@yfa.se

Varmt Välkomna!

Dagordning
§ 1 Mötets öppnade
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Val av mötesordförande och sekreterare
§ 5 Val av justerare
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisningar med balans-och resultaträkning, ekonomisk rapport från kassör samt revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret
§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Val av ledamöter i styrelsen
§ 10 Val av revisor
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Inkomna motioner
§ 13 Övriga frågor
§ 14 Mötets avslutande

RSS
Share