Medlemmarna i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) hälsas välkomna till föreningens generalförsamling. Lokal:Nämndrummet, 1 tr, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Föranmälan till josefin.klofvermark@yfa.se. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast den 28 maj (två veckor före mötet) för att styrelsen ska ha möjlighet att behandla dem. Motioner skickas till josefin.klofvermark@yfa.se

Varmt välkomna!

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) Generalförsamling 2018

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Formalia
a) Mötets behöriga utlysande
b) Val av mötets ordförande och sekreterare
c) Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
d) Fastställande av föredragningslistan

§ 3 Verksamhet och ekonomi
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Övriga rapporter
c) Ekonomisk rapport
d) Revisionsberättelse

§ 4 Beslutsärenden
a) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsperioden 2017
b) Fastställande av medlemsavgiftens storlek

§ 5 Valärenden
a) Val av styrelse
b) Val av revisor
c) Val av valberedning

§ 6 Motioner

§ 7 Övriga ärenden

§ 8 Mötets avslutande

RSS
Share