Verksamhetsberättelse för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet år 2017

Verksamhet
Året inleddes med att fira utgivningen av den tredje uppdaterade och omarbetade versionen av boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Boken gavs ut på Läkartidningen förlag AB (dec 2016). Den samlade kunskapen i FYSS 2017 är ett viktigt underlag för att utveckla det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet både inom hälso- och sjukvården och samhället i övrigt. Boken är i första hand ett kunskapsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet för hälso- och sjukvårdens personal. Även personer med strategiska positioner i arbetet med ohälsosamma levnadsvanor, aktörer inom kommunal verksamhet, civilsamhällesorganisationer samt universitet och högskolor m.fl. kan ha stor nytta av boken.
Tack vare medel från Folkhälsomyndigheten har YFA under första halvåret 2017 haft möjlighet att initiera spridningen av boken FYSS 2017. En kommunikationsplan utarbetades i vilken intressenter, kommunikationskanaler och metoder för spridning identifierades. Därefter planerades och genomfördes ett stort antal marknadsföringsaktiviteter.

En av de kommunikationskanaler som YFA satsade på att utveckla var webbplatserna www.yfa.se och www.fyss.se, i syfte att effektivare kunna sprida information om FYSS 2017 på nationell nivå. Dessutom har arbetet med en populärvetenskaplig version av FYSS 2017 påbörjats, i syfte att sprida kunskapen till målgrupper utanför hälso- och sjukvården. Slutligen har även arbetet med en översättning av FYSS 2017 till engelska påbörjats.
Under hösten 2017 erhöll YFA, för tredje året i rad, anslag från Socialstyrelsen inom ramen för utlysningen ”Statsbidrag till organisationer för professionen och patienterna för bättre vård vid kroniska sjukdomar”. Anslaget möjliggjorde att arbetet med projektet ”eFYSS” kunde pilottestas och slutföras. eFYSS är ett digitaliserat, evidensbaserat kunskaps- och beslutsstöd för ordination av fysisk aktivitet vid en sjukdomsdiagnos, baserat på FYSS. Projektet har genomförts i samverkan med Stockholms läns landsting (SLL).

Styrelsens sammansättning och medlemmar
Vid årsmötet 2017 avtackades ordförande Carl Johan Sundberg samt ledamot Mai-Lis Hellénius, efter många års arbete i YFA:s styrelse. Den valda styrelsen har under år 2017 bestått av Ing-Mari Dohrn, tillförordnad ordförande; Eva Jansson, vice ordförande; Anita Hansson, kassör; Mats Börjesson; Charli Eriksson; Margareta Eriksson och Matti Leijon. Gabriella Beckvid Henriksson (t.o.m. augusti) och Kristina Larsson (fr.o.m. september) har varit adjungerade till styrelsen och fungerat som föreningens sekreterare. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under 2017, varav 2 stycken har varit fysiska möten och 9 telefonmöten. Dessutom har styrelsen haft en strategidag. Föreningen fick sin 100:e medlem under året, men fler stödmedlemmarna välkomnas! De betalar en medlemsavgift på 150 kr/år och är viktiga för YFA eftersom föreningen saknar grundfinansiering/organisationsbidrag.

Personal
Gabriella Beckvid Henriksson har varit ansvarig för YFA:s kansli samt projektsamordnare för FYSS t.o.m. sista augusti. Fr.o.m. september har Kristina Larsson ansvarat för dessa uppgifter. Föreningens ekonomifunktioner har skötts av Sylvia Högberg, Previal AB och Lena Sjödahl, Leadership Power AB, har varit föreningens revisor.

RSS
Share