Den internationella organisationen inom fysisk aktivitet och hälsa (ISPHA) har gjort en kartläggning av fysisk aktivitet som sjösätts den 4 december 2015. Kartläggningen omfattar observationer om fysisk aktivitet från 93 länder och presenteras i form av så kallade landsöversikter (country card), där Sverige är ett av dessa.

Över 5 miljoner dödsfall per år är direkt relaterade till otillräcklig fysisk aktivitet. I Sverige motsvarar det 11,8 % av alla dödsfall. Otillräcklig fysisk aktivitet är vanligt förekommande i alla delar av världen, såväl rika som fattiga länder. Förekomsten av självrapporterad otillräcklig fysisk aktivitet är 29 % i Sverige.

Sverige ligger rankade på 10:e plats vad gäller bidrag till forskning inom fysisk aktivitet och hälsa. Under år 2013 publicerades artiklar om fysisk aktivitet från 104 länder. Dock kom 46 % av dessa publikationer från USA, Australien, Canada och Storbritannien. Från Sverige publicerades år 2013 47 artiklar om fysisk aktivitet och det finns 290 aktiva forskare från 28 forskargrupper inom området.

Maria Hagströmer, forskare vid Karolinska Institutet är Sveriges representant i gruppen som tagit fram landsöversikterna. Hon är verksam vid Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och forskar inom fysisk aktivitet och hälsa. Hennes fokus är kartläggning av fysisk aktivitet, metodpröva objektiva instrument att mäta fysisk aktivitet och att testa metoder för ökad fysisk aktivitet framför allt bland personer med funktionsnedsättning.

Maria är också en av redaktörerna och författarna till uppdatering av handboken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Majoriteten av kapitlen är klara och finns att läsa på www.fyss.se. Under 2015 skrivs resterande kapitel och boken beräknas gå i tryck 2016.

FYSS ges ut av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). YFA verkar för ökad fysisk aktivitet genom att sprida kunskap till bland annat personal inom hälso- och sjukvården och beslutsfattare. YFA är en sammanslutning av personer med intresse för hälsofrämjande fysisk aktivitet i vardagslivet med inriktning mot fysisk aktivitet i sjukdomspreventivt och behandlande syfte. Majoriteten av styrelsemedlemmarna i YFA är aktiva forskare inom området.

www.globalphysicalactivityobservatory.com/

RSS
Share