Bara en sammanhållen NCD-process är trovärdig!

Inför den fortsatta behandlingen internationellt och nationellt av NCD-processen (Non communicable diseases) ber det informella NCD-nätverket att få framföra följande synpunkter.

Det är naturligt och ofrånkomligt att det i en så bred och omfattande process som NCD-arbetet uppstår diskussioner i arbetet med att definiera lämpliga indikatorer och påvisa graden av evidens för effekten av olika åtgärder.

Detta kan leda till att de olika sjukdomsgrupperna kommer att hanteras olika intensivt. I sig är detta inte bara olyckligt utan riskerar också att minska förtroendet för hela processen.

Helheten och bredden i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet är av fundamental betydelse, både för trovärdigheten hos den högsta politiska ledningen och för betydelsen av sammanhang för hälso- och sjukvårdsarbetaren i det dagliga arbetet.

Goda exempel på sammanhängande grepp de senaste åren finns i regeringens ANDT-strategi som omfattar flera drogområden och i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som omfattar samma fyra bakomliggande sjukdomsalstrare som är aktuella i NCD-arbetet, det vill säga tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet.

Arbetet med implementeringen av nämnda nationella riktlinjer sker med en intensitet och bredd som lovar gott. Det visar att landets hälso- och sjukvårdshuvudmän såväl som deras personal har kompetens och förståelse för nödvändigheten av att ställa om siktet i en mer hälsofrämjande riktning.

Vårt bestämda råd till regeringen är att rida på denna våg: satsa fullt ut på alla de aktuella levnadsvanorna, långsiktigt och med resursstöd. Hävda denna insikt i det internationella arbetet! Globala indikatorer och mål för alla fyra huvudsakliga riskfaktorer är en nödvändig och bra start!

 

Göran Boëthius, ordf Tankesmedjan Tobaksfakta

Stefan Bergh, generalsekr Cancerfonden

Elisabet Rothenberg, ordf  Dietisternas Riksförbund

Staffan Josephson, generalsekr Hjärt-Lungfonden

Margareta Kristenson, nat koord  Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Anna Hertting, ordf Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Hans Gilljam, ordf Läkare mot Tobak

Barbro Holm Ivarsson, ordf Psykologer mot Tobak

Mona Wahlgren, ordf Sjuksköterskor mot Tobak

Magnus Sköld, ordf Svensk Lungmedicinsk förening

Roger Henriksson, ordf Svensk Onkologisk Förening

Ania Willman, ordf Svensk Sjuksköterskeförening

David Erlinge, ordf Svenska Cardiologföreningen

Birgitta Kihlberg, v ordf Svenska Diabetesförbundet

Peter Friberg, ordf Svenska Läkaresällskapet

Marie Wedin, ordf Sveriges Läkarförbund

Gunilla Klingberg, ordf Sveriges Tandläkarförbund

Lena Sjöberg, ordf Tandvård mot Tobak

Sineva Ribeiro, ordf Vårdförbundet

Bo Norrving, Immediate past president World Stroke Organization

Carl Johan Sundberg, ordf Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet

Martin Gunnarsson, ordf Svenska Neurologföreningen

 

 

RSS
Share