Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås skriftlig ordination av fysisk aktivitet vid ohälsosam levnadsvana i form av otillräcklig fysisk aktivitet. Kul!

Förra året kom Socialstyrelsen ut med ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011”. Ett lättläst häfte som vägledning för styrning och ledning för alla inom hälso- och sjukvården. Syftet är att hälso- och sjukvården ska stödja människor, friska och patienter, till förändring av ohälsosamma levnadsvanor. De levnadsvanor som tas upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Hur ska stödet ske? Tanken är att rådgivande samtal ska vara grunden för åtgärder. Dessa samtal delas in i tre nivåer; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerade rådgivande samtal. Allt utifrån vetenskapligt visade hälsoeffekter. Ju säkrare vetenskaplig dokumentation, desto högre nivå. Den högsta nivån kvalificerade rådgivande samtal, och därmed mest tidskrävande, riktas mot rökning och ohälsosamma matvanor. Den lägre nivån rådgivande samtal föreslås vid riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet.

Vår moderförening har på senare tid tagit tydligt ställning i hälsofrämjande arbetet, inte minst genom det namnbyte som har skett till ”Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin”. Redan tidigare, som ”Svensk Idrottsmedicinsk förening”, fanns ett definierat hälsoperspektiv. En röd tråd, diagnos och behandling av skador och sjukdomar som begränsar fysisk aktivitet/idrott, har knutit samman aktiviteter vid möten, kurser etc. Alla utbildningar genom föreningen har behandlat dopning och droger (tobaksbruk och riskbruk av alkohol) och nutrition (ohälsosamma matvanor) vid idrott.

Med andra ord finns kunskapen om hälsofrämjande arbete inom föreningen. Som sektion inom Svenska läkaresällskapet (SLS) deltar vår förening i ett samarbetsprojekt, ”Läkares samtal om levnadsvanor”, med Socialstyrelsen för implementering av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. För att lyckas införa riktlinjerna krävs självklart kännedom att dessa finns! Målgruppen är den svenska läkarkåren (som sektion inom SLS). För att sprida kunskapen om riktlinjerna har förening fått ekonomiska resurser där uppdraget huvudsakligen ligger på YFA, delföreningen Yrkesföreningar för fysisk aktivitet.

För de som jobbar med vård vid sjukdomar i rörelseorganen har Socialstyrelsen i år gett ut rekommendationer kring osteoporos, artros i knä och höft, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit. I rekommendationerna framgår tydligt vikten av skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Mer läsning

www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/

www.socialstyrelsen.se

www.enrokfrioperation.se

www.fhi.se

www.rf.se/RF-tycker/Alkohol-och-tobak/Riktlinjer-alkohol-och-tobak/

RSS
Share