Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner. Socialstyrelsen beslutar att utbetala 325 000 kronor till YFA som bidrag för att göra en förstudie av en uppdatering av FYSS för att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder.

RSS
Share