De första rekommendationerna för fysisk aktivitet kom 2000 och underlaget skrevs då som nu av YFA och antogs av Svenska Läkaresällskapet.
Under det senaste decenniet har det forskats mycket på området prevention och behandling. Fysisk aktivitet har fått en kraftigt stärkt position vad avser evidens och vetenskapliga belägg.

Nu har alltså de NYA nationella rekommendationerna antagits i november 2011 av Svenska Läkaresällskapet. De förra sa i korthet att 30 minuters samlad fysisk aktivitet per dag var bra för hälsan.

Idag är råden mer specifika och vänder sig till olika grupper av åldrar och människor i olika livsskeden. Syftet är självklart att bespara individer lidande i sjukdom och för tidig död.

SLS Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna 2011

111129 Bakgrundstext SLS Rekommendationer om Fysisk Aktivitet för vuxna 2011

RSS
Share