FYSS – vägen till bättre folkhälsa

Att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan vet de flesta. Men i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, vilka typer av fysisk aktivitet som är mest lämpade för olika grupper och vid olika tillstånd samt vilka eventuella risker som är förknippade med fysisk aktivitet, är inte lika självklart. Den evidensbaserade handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) – visar vägen. På denna webbplats finns 33 av totalt 53 FYSS-kapitel fritt tillgängliga.

FYSS är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Den tredje reviderade och omarbetade upplagan, FYSS 2017, innehåller totalt 53 kapitel, varav en del är helt nya och övriga är reviderade från föregående utgåva. Av upphovsrättsliga skäl finns i dagsläget 33 av 53 FYSS-kapitel på hemsidan men på sikt kommer samtliga kapitel att vara fritt tillgängliga. Kapitlen på hemsidan är producerade med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

Målet med FYSS är att bidra till att sprida kunskaper i hälso- och sjukvården och företagshälsovården om att:

 • en fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd.
 • fysisk aktivitet utgör i många fall en viktig del av sjukdomsbehandlingen

Två delar
FYSS 2017 är indelad i två delar, en allmän del, del 1, samt en diagnosspecifik del, del 2.

Del 1 ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:

 • Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning.
 • Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention.
 • Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper (vuxna, barn och ungdomar, äldre och gravida)
 • Fysisk aktivitet vid infektioner och stress

Del 2 ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid  en mängd olika sjukdomstillstånd inom nedanstående ämnesområden. Speciella risker med fysisk aktivitet för olika patientkategorier beskrivs också:

 • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
 • Metabola/endokrina sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Inflammatoriska sjukdomar
 • Psykiatriska sjukdomar
 • Långvariga utbredda smärttillstånd
 • Cancer

Hjälpmedel för många yrkesutövare
FYSS är i första hand ett hjälpmedel för hälso- och sjukvårdens personal vid rekommendation av fysisk aktivitet. Boken vänder sig också till aktivitetsarrangörer för fysisk aktivitet som arbetar med FaR® (fysisk aktivitet på recept), till högskolor och universitet med inriktning vård- och folkhälsovetenskap samt till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet.

Unik handbok
FYSS är sprungen ur professionernas behov och är producerad av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), en fristående delförening inom Svenska Läkaresällskapets sektion Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM).

FYSS är på många sätt en unik produkt – även internationellt. Över 100 medicinska experter från Sverige och Norge har medverkat som författare till de olika kapitlen. Den tidigare versionen, FYSS 2008, är översatt till norska, engelska och vietnamesiska. Det är också väl belagt att boken används i utbildningar i flera länder utöver Sverige och Norge, exempelvis i Australien, USA och Vietnam.

Ny kunskap – ny FYSS
Sedan den första upplagan (2003) har forskningen gått framåt och kunskapen om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling har ökat markant. Vidareutveckling av FYSS pågår därför kontinuerligt. I den uppdaterade upplagan, FYSS 2017, har de vetenskapliga kriterierna skärpts, bland annat genom användning av det så kallade GRADE-systemet för bedömning av styrkan i tillgänglig evidens. Boken FYSS 2017 är utgiven på Läkartidningen förlag AB (december 2016). Boken säljs och distribueras endast via Läkartidningen förlag AB, www.lakartidningen.se/bocker.

Det är vår förhoppning att FYSS 2017 ska bidra till ökad kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och genom detta medverka till en bättre hälsa i hela befolkningen.

Redaktionsrådet för FYSS 2017
Sigmund A. Anderssen, Gabriella Beckvid Henriksson (adjungerad), Maria Bjerstam, Mats Börjesson, Maria Hagströmer, Eva Jansson, Agneta Ståhle, Carl Johan Sundberg

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share