Home » FN-resolution

FN-resolution

Högsta politiska instans nu har uppmärksammat och godkänt förekomsten av förebyggande insatser för att bevara hälsan och där fysisk aktivitet erkänns vara potent i sjukdomsbehandling. WHO har fått uppdraget att bevaka frågan och i Sverige är det Socialdepartementet som uppdragit åt Socialstyrelsen att implementera riktlinjerna för friska levnadsvanor.

FN uppmärksammade icke-smittsamma sjukdomar vid ett toppmöte i september 2011.

Icke smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes utgör ett stort problem för hälsan och utvecklingen i världen. Dessa fyra sjukdomar orsakar 35 miljoner dödsfall varje och 60 procent av alla dödsfall i världen.

Men dessa sjukdomar går att förebygga. Omkring 80 procent av alla fall av hjärt-kärlsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes och mer än en tredjedel av cancerfallen skulle kunna förebyggas om de största riskfaktorerna för dessa sjukdomar eliminerades; tobaksanvändning, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och skadlig konsumtion av alkohol.

Nedan hittar du bland annat länk till FNs resolution om icke-smittsamma sjukdomar.

FN resolution 64-265

UN Report by the Secretary-General on prevention of non-communicable disease

UN 2008-2013 Action Plan for the prevention of Noncommunicable Diseases

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017